ما را در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید
چکیده: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بررسی تأثیر راهکارهای بازاریابی ویروسی بر صنعت لوازم اداری و خانگی پرداخته است. اين تحقيق با توجه به ماهيت از نوع تحقيقات كاربردي بوده و از نظر روش توصيفي - پيمايشي مي باشد.جامعه آماری این تحقیق مشتریان صنعت لوازم اداری و خانگی شهرسمنان بودند، که تعداد 210 پرسشنامه به نمونه های آماری ارائه گردید وتعداد 196 پرسشنامه به طور کامل تکمیل شده بودند که مبنای محاسبات قرار گرفت. در این تحقیق از هر دو روش پرسشنامه و کتابخانه ای جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. برای سنجش روایی پرسش¬نامه و برای اطمینان از قابلیت اجرایی آن از سنجش محتوایی وتحلیل مسیر استفاده گردید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه ی این پژوهش، توسط نرم افزار Smart PLS به میزان محاسبه گردید. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزای مدل،از مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) استفاده شده است و در سه قسمت برازش مدل اندزه گیری و مدل ساختاری و برازش کل مدل از طریق آزمون¬های مختلف توسط نرم افزارSmart pls2 و برای فرضیات پژوهش از آزمون T استفاده شده است که با توجه به مقادیر کسب شده فرضیات این پژوهش مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که بین نگرش به سودمندی اطلاعات، هنجارهای اجتماعی و ریسک درک شده با قصد خرید و بین کیفیت استدلال واعتبار منبع با نگرش به سودمندی اطلاعات و بین منفعت درک شده و اعتماد مصرف¬کننده با ریسک درک شده و بین ادغام اجتماعی، تأثیرات اجتماعی و سطح آگاهی با هنجارهای اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. کلید واژه:بازاریابی ویروسی ، تبلیغات دهان به دهان،صنعت لوازم اداری و خانگی،نرم افزار مدل¬یابی معادلات ساختاری بررسی تأثیر راهکارهای بازاریابی ویروسی بر صنعت لوازم اداری و خانگی